Privacyverklaring

Privacybeleid Lespraktijk Sabine Brachthaeuser 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Sabine Brachthaeuser verwerkt van haar cursisten, samenwerkingspartners en overige geïnteresseerden.
Sabine Brachthaeuser hecht veel waarde aan de bescherming van deze persoonsgegevens. In deze Privacyverklaringen geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Sabine Brachthaeuser houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Sabine Brachthaeuser, bereikbaar onder info@sabinebrachthaeuser.nl.

Welke gegevens verwerkt Sabine Brachthaeuser?

 • Van cursisten: Voornaam, achternaam, telefoonnummer, mailadres, leeftijd 
 • Van samenwerkingspartners en overige geïnteresseerden: Voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, mailadres

Voor welk doel verwerkt Sabine Brachthaeuser de gegevens ?

 • Om de cursisten te informeren en uit te nodigen voor lessen en diensten van Sabine Brachthaeuser
 • Voor het factureren naar de cursisten wat betreft lessen en cursussen.
 • Om cursisten te informeren over regelingen en het maken van afspraken betreffende lessen en cursussen van Sabine Brachthaeuser
 • Voor het doorsturen naar de cursisten van informatie over activiteiten van derden, zoals
  voorstellingen, concoursen, culturele evenementen en cursussen
 • Om cursisten te informeren bij deelname aan projecten van het MuzeCollectief of de Muzehof
 • Om samenwerkingspartners en overige geïnteresseerden te informeren over activiteiten
  van Sabine Brachthaeuser

Verstrekken, uitwisselen en bewaren van gegevens
Sabine Brachthaeuser heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van de leden, cursisten, samenwerkingspartners en overige geïnteresseerden te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn de volgende maatregelen genomen:

a) Cursisten

 • De gegevens van cursisten worden niet gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de 
 • betreffende cursist. 
 • Sabine Brachthaeuser hanteert een gebruikersnaam en wachtwoord-beleid op alle systemen. 
 • Sabine Brachthaeuser heeft een fiscale bewaarplicht van zeven boekjaren. Relevante persoonsgegevens van de cursisten worden tot uiterlijk die termijn bewaard. 
 • Persoonsgegevens van cursisten worden door Sabine Brachthaeuser bewaard in een beveiligd elektronisch document. 

b) Samenwerkingspartners en overige geïnteresseerden 

 • Persoonsgegevens van samenwerkingspartners en overige geïnteresseerden worden enkel
  gebruikt en bewaard met uitdrukkelijke toestemming. 
 • Persoonsgegevens van samenwerkingspartners en overige geïnteresseerden worden niet
  gedeeld met derden. 
 • De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Inzagerecht, verwijdering en klachten
Alle leden, cursisten, samenwerkingspartners of overige geïnteresseerden hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van hun persoonsgegevens die Sabine Brachthaeuser heeft ontvangen. Er kan bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van persoonsgegevens door Sabine Brachthaeuser.

Via een mail naar info@sabinebrachthaeuser.nl kan een verzoek ingediend worden om uw
persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Sabine Brachthaeuser zal het verzoek zo snel mogelijk in behandeling nemen en u uiterlijk binnen een maand hierover informeren. 

Indien u bezwaar wilt maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens, kan er eveneens contact opgenomen worden met Sabine Brachthaeuser, info@sabinebrachthaeuser.nl.

Sabine Brachthaeuser doet er alles aan zorgvuldig om te gaan met verzoeken en klachten. Mocht dit niet tot een uitkomst leiden, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Beeldmateriaal
Sabine Brachthaeuser zal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgaan met het publiceren van foto- en/of filmmateriaal waarop cursisten duidelijk herkenbaar in beeld worden gebracht. Voor publicatie zal eerst uitdrukkelijk toestemming worden gevraagd of het beeldmateriaal gebruikt mag worden. U kunt de toestemming op elk moment intrekken of alsnog geven. (Wijziging van toestemming is niet van toepassing op inmiddels gepubliceerd beeldmateriaal). Wij plaatsen geen foto’s waardoor cursisten schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van cursisten.

Website 

Verwerken persoonlijke gegevens
U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u persoonlijke informatie hoeft vrij te geven. Echter, indien u gebruik wilt maken van diensten die op deze website aangeboden worden zoals het contactformulier, is het nodig dat we de door u verstrekte gegevens verwerken, zoals uw naam, e-mailadres en/of eventueel andere noodzakelijke gegevens. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van je verzoek en bewaard zo lang als nodig is om aan de afhandeling of beantwoording van uw verzoek te voldoen.

Bescherming van gegevens
Sabine Brachthaeuser doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. De opslag en doorgifte van je gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. 

IP-adressen
Sabine Brachthaeuser verzamelt geen zogeheten IP-adressen.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij uw bezoek aan onze website automatisch op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Een cookie ondersteunt bijvoorbeeld het onthouden van uw gegevens.
Wij maken alleen gebruik van functionele cookies. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor een goed verloop van uw bezoek aan onze website.

Sabine Brachthaeuser.nl maakt op dit moment geen gebruik van tracking cookies of third party cookies. Mocht dit in de toekomst wijzigen, dan nemen wij dit direct op in ons privacybeleid.
U kunt zelf veel instellen in uw webbrowser voor het al dan niet toestaan van cookies en het verwijderen van cookies. Klik hier voor hulp bij het instellen van de privacy van uw browser.

Links
Sabine Brachthaeuser.nl bevat links naar andere websites en/of bronnen. Sabine Brachthaeuser is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze andere sites en bronnen. We raden u ten sterkste aan de betreffende privacy-bepalingen van andere sites en/of bronnen altijd goed te lezen voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.

Aanpassen privacy & cookies
We behouden ons het recht voor om dit privacy- & cookiebeleid aan te passen. Dit beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy- & cookiebeleid.

Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Wijzigingen zijn te vinden op de website van Sabine Brachthaeuser. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken. 

Sabine Brachthaeuser  

KvK-Nummer: 567 349 13       

Versie oktober 2018

Comments are closed.