Privacyverklaring

Privacyverklaring Lespraktijk Sabine Brachthäuser 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Sabine Brachthäuser verwerkt van haar cursisten, samenwerkingspartners en overige geïnteresseerden. Sabine Brachthäuser hecht veel waarde aan de bescherming van deze persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Sabine Brachthäuser houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Sabine Brachthäuser, bereikbaar onder info@sabinebrachthaeuser.nl.

Welke gegevens verwerkt Sabine Brachthäuser?

 • Van cursisten: Voornaam, achternaam, telefoonnummer, mailadres, leeftijd 
 • Van samenwerkingspartners en overige geïnteresseerden: Voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, mailadres


Voor welk doel verwerkt Sabine Brachthäuser de gegevens ?

 • Om de cursisten te informeren en uit te nodigen voor lessen en diensten van Sabine Brachthäuser
 • Voor het factureren naar de cursisten wat betreft lessen en cursussen.
 • Om cursisten te informeren over regelingen en het maken van afspraken betreffende lessen en cursussen van Sabine Brachthäuser
 • Voor het doorsturen naar de cursisten van informatie over activiteiten van derden, zoals voorstellingen, concoursen, culturele evenementen en cursussen
 • Om cursisten te informeren bij deelname aan projecten van het MuzeCollectief of de Muzehof
 • Om samenwerkingspartners en overige geïnteresseerden te informeren over activiteiten van Sabine Brachthäuser


Verstrekken, uitwisselen en bewaren van gegevens

Sabine Brachthäuser heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van de leden, cursisten, samenwerkingspartners en overige geïnteresseerden te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn de volgende maatregelen genomen:

a) Cursisten

 • De gegevens van cursisten worden niet gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende cursist. 
 • Sabine Brachthäuser hanteert een gebruikersnaam en wachtwoord-beleid op alle systemen. 
 • Sabine Brachthäuser heeft een fiscale bewaarplicht van zeven boekjaren. Relevante persoonsgegevens van de cursisten worden tot uiterlijk die termijn bewaard. 
 • Persoonsgegevens van cursisten worden door Sabine Brachthäuser bewaard in een beveiligd elektronisch document. 


b) Samenwerkingspartners en overige geïnteresseerden 

 • Persoonsgegevens van samenwerkingspartners en overige geïnteresseerden worden enkel gebruikt en bewaard met uitdrukkelijke toestemming. 
 • Persoonsgegevens van samenwerkingspartners en overige geïnteresseerden worden niet gedeeld met derden. 
 • De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.


Inzagerecht, verwijdering en klachten

Alle leden, cursisten, samenwerkingspartners of overige geïnteresseerden hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van hun persoonsgegevens die Sabine Brachthaeuser heeft ontvangen. Er kan bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van persoonsgegevens door Sabine Brachthäuser.

Via een mail naar info@sabinebrachthaeuser.nl kan een verzoek ingediend worden om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Sabine Brachthäuser zal het verzoek zo snel mogelijk in behandeling nemen en u uiterlijk binnen een maand hierover informeren. 

Indien u bezwaar wilt maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens, kan er eveneens contact opgenomen worden met Sabine Brachthäuser via info@sabinebrachthaeuser.nl.

Sabine Brachthäuser doet er alles aan zorgvuldig om te gaan met verzoeken en klachten. Mocht dit niet tot een uitkomst leiden, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Beeldmateriaal
Sabine Brachthäuser zal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgaan met het publiceren van foto- en/of filmmateriaal waarop cursisten duidelijk herkenbaar in beeld worden gebracht. Voor publicatie zal eerst uitdrukkelijk toestemming worden gevraagd of het beeldmateriaal gebruikt mag worden. U kunt de toestemming op elk moment intrekken of alsnog geven (wijziging van toestemming is niet van toepassing op inmiddels gepubliceerd beeldmateriaal). Wij plaatsen geen foto’s waardoor cursisten schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van cursisten.

Website 

Verwerken persoonlijke gegevens
U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u persoonlijke informatie hoeft vrij te geven. Echter, indien u gebruik wilt maken van diensten die op deze website aangeboden worden zoals het contactformulier, is het nodig dat we de door u verstrekte gegevens verwerken, zoals uw naam, e-mailadres en/of eventueel andere noodzakelijke gegevens. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van je verzoek en bewaard zo lang als nodig is om aan de afhandeling of beantwoording van uw verzoek te voldoen.

Bescherming van gegevens
Sabine Brachthäuser doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. De opslag en doorgifte van je gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. 

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij uw bezoek aan onze website automatisch op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Een cookie ondersteunt bijvoorbeeld het onthouden van uw gegevens. Wij maken alleen gebruik van functionele cookies. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor een goed verloop van uw bezoek aan onze website.

Links
Sabinebrachthaeuser.nl bevat links naar andere websites en/of bronnen. Sabine Brachthäuser is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze andere sites en bronnen. We raden u ten sterkste aan de betreffende privacy-bepalingen van andere sites en/of bronnen altijd goed te lezen voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.

Aanpassen privacy & cookies
We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Dit beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy verklaring.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen zijn te vinden op de website van Sabine Brachthäuser. Wij adviseren u om regelmatig het privacybeleid te bekijken. 

Sabine Brachthäuser  

KvK-Nummer: 567 349 13       

Versie april 2023